Skip links

I. Postanowienia ogólne 

 1. Strona naukawplecaku.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę naukawplecaku.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony naukawplecaku.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa polskiego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 2. USŁUGODAWCA – Sabina Piłat Nauka w plecaku z siedzibą w Warszawie, ul. Szekspira 4 m 184 NIP: 7962563253,
  email: naukawplecaku@gmail.com
 3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 6. KURS ONLINE – produkt cyfrowy świadczony drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy.

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. kupowanie materiałów on-line: kart pracy materiałów edukacyjnych,
  2. korzystania z kursów online
  3. korzystanie z Newslettera,
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1, 2 Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne, zgodne z aktualnymi cenami podanymi w ofercie.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów 

 1. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1) dostęp da materiałów on-line zakupionych w SKLEPIE jest nieokreślony.
  2) czas dostępu do wybranego kursu online jest określony w opisie danego kursu
  3) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  2) W przypadku Newslettera umowę można wypowiedzieć również poprzez skorzystanie z linku do rezygnacji z subskrypcji, który umieszczony jest w każdej wiadomości mailowej.
  3)Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4) Usługobiorcy w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych takich jak kursy online, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta pred upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy nie przysługuje prawo odstąpienia

V. Tryb postępowania reklamacyjnego – Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@akademiapanabelfra.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VI. Prawa autorskie – Licencja 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem naukawplecaku.pl są własnością Sabina Piłat – Nauka w plecaku Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony naukawplecaku.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony naukawplecaku.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Usługodawca udziela Usługobiorcy zezwolenia na korzystanie z pobranych treści cyfrowych na własny użytek: drukowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie materiałów do celów edukacyjnych.
4. Usługodawca nie udziela Usługobiorcy zezwolenia na:
1) udostępnianie pobranych treści cyfrowych innym nauczycielom;
2) udostępniania treści cyfrowych i publikowania ich w Internecie (na stronach internetowych, platformach, forach itp.).

VII. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.